Kontakt a obch. podmínky

Facebook: V mé facebookové skupince Srdce z kvásku Akademie kváskování najdete vždy aktuální informace o kurzech či akcích nebo zajímavé tipy, informace a spoustu zábavy i živého vysílání.

Najdete mě i na Instagramu jako @srdcezkvasku.

Blanka Kašpárková, DiS., IČ 09930701 – živnostenské oprávnění vydal MěÚ Frenštát p.R.

Telefon: 732177949 email: blani@srdcezkvasku.cz

GDPR Zásady ochrany osobních údajů

Vážím si Vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete, a proto již nyní postupuji při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobuji i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazuji.

Správce osobních údajů

Blanka Kašpárková, DiS., IČ 09930701 – živnostenské oprávnění vydal MěÚ Frenštát p.R. se sídlem Lichnov 385 (dále jen „Správce“)

kontaktní e-mail: blani@srdcezkvasku.cz, tel.: 732177949

Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?

Zpracovávám údaje, které mi sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, poskytnutí údajů při přípravě smluv v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s dodáním služby či eproduktu), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, FB messenger). Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s vaším souhlasem. Údaje mi poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bych vám bez poskytnutí údajů nebyla schopna dodat objednané zboží (např. pokud jej mám zaslat na konkrétní adresu a tu byste neuvedli), na to vás vždy předem upozorním. Povinně mi údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon. Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

Běžné osobní údaje, které zpracovávám:

Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje) nezpracovávám.

Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abych s vámi mohla uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané zboží či službu a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracovávám tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, e-mail případně také obchodní jméno, IČ a DIČ. Oprávněním pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností je dodání zboží nebo služby. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a mým potvrzením takové objednávky. K tomuto účelu osobní údaje zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu.

Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a zpracováváme tyto údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, e-mail. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

 • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracovávám osobní údaje po dobu 5 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
 • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený.

Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud mi udělíte svůj souhlas, budu zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich produktů. Váš souhlas budu k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste našim klientem. Před tím, než mi váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu, budu pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Neposkytuji, vaše údaje jsou u mě v bezpečí.

Obchodní podmínky

 1. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují podmínky a upravují práva a povinnosti mezi podnikající fyzickou osobou Blankou Kašpárkovou, DiS., IČO: IČ 09930701, místem podnikání Lichnov 385 (dále jen „poskytovatel“) a druhým účastníkem smluvního vztahu (dále jen „uživatel“), vznikajícími v souvislosti s nabídkou elektronických knih a se souvisejícími službami poskytovanými poskytovatelem prostřednictvím internetového obchodu provozovaného poskytovatelem na internetové adrese www.srdcezkvasku.cz (dále jen „webové stránky“).
 2. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy uživatel je spotřebitelem, tj. každý člověk splňující definiční znaky spotřebitele dle ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „spotřebitel“). Vztahy zvlášť neupravené obchodními podmínkami se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), zákonem č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele, a dále též zákonem
  č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
 3. Obchodní podmínky se dále vztahují na případy, kdy uživatel není spotřebitelem, tj. každá jiná osoba, zejména osoba splňující definiční znaky podnikatele dle ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku (dále jen „podnikatel“). V takovém případě se vztahy neupravené obchodními podmínkami řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem s výlukou aplikace zejména ustanovení občanského zákoníku a jiných právních předpisů chránících postavení spotřebitele, a dále se řídí též zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
 4. Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je součástí obchodních podmínek, a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Základní pojmy

 1. Elektronickou knihou“ se pro účely obchodních podmínek rozumí ekvivalent periodické a/nebo neperiodické tištěné publikace, který není poskytovatelem distribuován na hmotném nosiči, ale je individuálně zpřístupněn uživateli ve formě datového elektronického souboru ve formátech PDF a ePUB. Poskytovatel nezaručuje, že všechny elektronické knihy budou zpřístupněny ve všech formátech uvedených v předchozí větě. Není-li výslovně uvedeno jinak, může elektronická kniha zahrnovat další soubory (např. fotografie, grafiky, animace, zvukově obrazové záznamy). Pro účely obchodních podmínek se „předmětem koupě“, „zbožím“ nebo „věcí“ rozumí elektronická kniha.
 2. Zařízením“ se pro účely obchodních podmínek rozumí vhodné elektronické čtecí či jiné zařízení hardwarově a softwarově umožňující stažení a zobrazení elektronických knih (například, nikoliv však výlučně, čtecí zařízení s tzv. elektronickým inkoustem určené primárně pro stažení a čtení elektronických knih, iPad, stolní počítač, notebook, PDA, mobilní telefon).
 3. Službou“ se pro účely obchodních podmínek rozumí úplatné zpřístupnění elektronické knihy nebo online kurzu a umožnění jejího stažení poskytovatelem uživateli do zařízení uživatele pro jeho osobní potřebu a poskytnutí oprávnění k využívání elektronické knihy uživatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném těmito obchodními podmínkami.
 4. Kupní smlouvou“ se pro účely obchodních podmínek rozumí kupní smlouva a/nebo smlouva o poskytnutí služby dle předchozího odstavce či jiná smlouva uzavřená mezi poskytovatelem a uživatelem akceptací objednávky uživatele poskytovatelem.
 5. Stahováním“ či „stažením“ se pro účely obchodních podmínek rozumí pořízení trvalého nebo dočasného datového souboru s elektronickou knihou uživatelem na základě a v počtu dle jeho objednávky.
 6. Cenou“ se pro účely obchodních podmínek rozumí úplata za službu, mající charakter smluvní ceny, uvedená na webových stránkách u konkrétní elektronické knihy.

Autorská práva

 1. Uživatel bere na vědomí, že elektronické knihy nabízené ke stažení na webových stránkách i obsah webových stránek, včetně počítačových programů, které tvoří webové stránky, jsou autorskými díly, která jsou chráněna předpisy autorského práva a lze je užít pouze v souladu, způsobem a v rozsahu stanoveném obchodními podmínkami.
 2. Uživatel není oprávněn elektronické knihy jakkoliv kopírovat, doplňovat, sdílet, rozmnožovat, přenášet a rozšiřovat bez souhlasu poskytovatele, a to ani bezplatně. Uživatel není oprávněn k jakékoliv změně jejich obsahu. Uživatel není oprávněn elektronické knihy užívat pro komerční účely, ani není oprávněn je pro tyto účely jakkoliv zpřístupňovat.
 3. Uživatel je oprávněn elektronickou knihu získanou stažením z webových stránek užít pouze pro svou osobní potřebu a nesmí ji užít za účelem dosažení přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu či poskytnout třetí osobě nebo užít jiným způsobem, pokud mu k takovému užití nebude poskytovatelem u konkrétního titulu výslovně udělena zvláštní licence. Není-li výslovně uvedeno jinak, cena zahrnuje oprávnění ke stažení jedné rozmnoženiny elektronické knihy, která smí být uložena pouze na jednom zařízení uživatele.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Aktuální nabídka elektronických knih a kurzů online je uvedena na webových stránkách v sekci ebooky ke stažení a nabídka kurzů, a to včetně uvedení ceny. Veškerá prezentace elektronických knih umístěná ve webových stránkách je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně žádné z prezentovaných elektronických knih. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Uživatel má možnost objednat elektronickou knihu formou odeslání elektronické objednávky poskytovateli, a to bez registrace uživatele. Uživatel provede objednávku tak, že na webových stránkách vyplní požadované údaje do připraveného elektronického objednávkového formuláře, který následně odešle poskytovateli (dále jen „objednávka“). Údaje uvedené uživatelem v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Kupující má možnost před odesláním objednávky zkontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce.
 3. Uživatelem odeslaná objednávka představuje návrh na uzavření kupní smlouvy, který činí uživatel vůči poskytovateli. Kupní smlouva je uzavřena akceptací objednávky uživatele poskytovatelem, a to ve formě potvrzení objednávky ze strany poskytovatele uživateli odeslaného dle provozních možností na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v objednávce (dále jen „dokončit objednávku nebo objednat za cenu…“).
 4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Uživatel odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obsahem obchodních podmínek a jejich obsah považuje za jasný a srozumitelný, a že s nimi souhlasí. Uživatel odesláním objednávky taktéž stvrzuje, že mu poskytovatel sdělil údaje uvedené v ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 občanského zákoníku. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, a taková odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Platební a dodací podmínky

 1. Ceny jsou platné v den zobrazení na webových stránkách a mohou se měnit dle aktuálních akcí. Akční ceny jsou platné do data uvedeného u konkrétní elektronické knihy. Ceny jsou uváděny včetně všech daní a poplatků. Poskytovatel není plátcem DPH.
 2. Ceny nezahrnují náklady na balení, dopravu, montáž ani instalaci odnos zboží či jiné výkony, není-li výslovně uvedeno jinak. Rozsah nabízených služeb spojených s dopravou či jinými výkony včetně cenových podmínek je uveden na webových stránkách a uživatel má možnost jejich doobjednání, jsou-li poskytovatelem prostřednictvím webových stránek nabízeny.
 3. Uživatel je povinen uhradit cenu nejpozději do 7 kalendářních dní po potvrzení objednávky, a to:
 • prostřednictvím bezhotovostního převodu dle platebních údajů uvedených v potvrzení objednávky,

jinak bude objednávka poskytovatelem automaticky stornována a kupní smlouva zaniká. Za den úhrady ceny se považuje den, kdy je cena v plné výši připsána na bankovní účet poskytovatele (dále jen „zaplacení“).

 1. Elektronická kniha bude poskytovatelem uživateli dodána do 3 kalendářních dnů po zaplacení.
 2. Stažení objednané elektronické knihy bude umožněno (služba bude poskytnuta) uživateli po zaplacení, a to zasláním odkazu ke stažení elektronické knihy na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v objednávce. Odesláním objednávky uživatel výslovně souhlasí s tím, aby s poskytováním plnění podle kupní smlouvy bylo započato okamžitě, a tedy, aby mu bylo stažení elektronické knihy umožněno po zaplacení, a bere tím na vědomí, že jelikož je předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, nemá dle ustanovení
  1837 písm. l) občanského zákoníku právo na odstoupení od kupní smlouvy.
 3. Uživatel bere na vědomí, že stahování některých elektronických knih je rozděleno do několika částí s předem určeným časovým odstupem, kdy taková informace je uvedena na webové stránce u příslušné elektronické knihy či v potvrzení objednávky.
 4. Po zaplacení bude uživateli vystavena faktura – daňový doklad, která bude odeslána na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v objednávce. Faktura – daňový doklad slouží jako záruční list.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě až do okamžiku úplného zaplacení ceny. Zboží se považuje za dodané odesláním odkazu ke stažení elektronické knihy na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v objednávce.
 6. Uzavřením kupní smlouvy uživatel přijímá, že elektronické knihy obsahují pouze návody a doporučení. Jakékoliv použití informací z elektronické knihy a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí a rizika s tím spojená nese pouze uživatel a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost. Uživatel akceptuje, že informace o produktech a/nebo službách, které jsou obsaženy v elektronické knize, jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru poskytovatele k dané tématice.

Záruční podmínky

(Reklamační řád)

 1. Poskytovatel odpovídá za to, že elektronická kniha při převzetí, kterým se pro účely obchodních podmínek rozumí stažení elektronické knihy na zařízení uživatele, má sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nemá vady, je kompletní a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Nesplňuje-li elektronická kniha uvedené podmínky dle předchozí věty, zejména obsahuje-li datový soubor jinou elektronickou knihu než jakou si uživatel zakoupil nebo je-li datový soubor elektronické knihy neúplný, poškozený nebo nečitelný v kompatibilních zařízeních, má uživatel právo v souladu s obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a 
  2161 až § 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele), na uplatnění práv z vadného plnění (reklamace zboží).
 2. Uživatel je oprávněn uplatnit u poskytovatele právo z vady, která se vyskytne u elektronické knihy, bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, ve lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí elektronické knihy na zařízení uživatele, a to prostřednictvím reklamačního formuláře dostupného na webových stránkách tak, že uživatel vyplní do připraveného elektronického reklamačního formuláře požadované údaje a následně jej odešle poskytovateli. Reklamace musí obsahovat alespoň číslo objednávky, název elektronické knihy a popis zjištěných vad.
 3. Při výskytu vady během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Poskytovatel není povinen nároku uživatele vyhovět, pokud prokáže, že uživatel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Vadou, za kterou poskytovatel neodpovídá, je také vada, kterou uživatel způsobil sám a případy, kdy to vyplývá z povahy věci.
 4. Poskytovatel rozhodne o reklamaci spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Pokud je reklamace oprávněná, poskytovatel je povinen uživateli vadný soubor elektronické knihy opravit nebo vrátit uživateli zaplacené peněžní prostředky, a to v zákonem stanovené lhůtě. Uživatel akceptuje a výslovně souhlasí s tím, že mu peněžní prostředky mohou být poskytovatelem vráceny jiným způsobem a prostřednictvím jiného platebního prostředku, než jakým byly uživatelem poukázány za účelem zaplacení.
 5. Prodávající rozhodne o reklamaci podnikatele ve lhůtě 3 pracovních dnů, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace podnikatele včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 45 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel s podnikatelem nedohodnou na delší lhůtě. Pokud je reklamace oprávněná, poskytovatel je povinen uživateli vadný soubor elektronické knihy opravit nebo vrátit uživateli zaplacené peněžní prostředky, a to v zákonem stanovené lhůtě. Uživatel akceptuje a výslovně souhlasí s tím, že mu peněžní prostředky mohou být poskytovatelem vráceny jiným způsobem a prostřednictvím jiného platebního prostředku, než jakým byly uživatelem poukázány za účelem zaplacení.

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Pokud to povaha zakoupeného zboží připouští, má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů od jejího uzavření bez udání důvodu v souladu a za podmínek ustanovení § 1829 až § 1837 občanského zákoníku. Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení poskytovatele s dodáním elektronické knihy ve lhůtě dle čl. V. odst. 4 výše, a to ve lhůtě 7 kalendářních dnů od uplynutí lhůty pro dodání elektronické knihy.
 2. Dle ustanovení § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemá uživatel právo odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem bylo dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poskytovatel před uzavřením kupní smlouvy sdělil uživateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 3. Uživatel nemůže odstoupit od kupní smlouvy z důvodu, že údajně nevěděl, že předmětem objednávky a/nebo služby je elektronická kniha, nikoli tištěná.
 4. Podnikatel může od kupní smlouvy odstoupit, jen je-li tak ujednáno v kupní smlouvě nebo, stanoví-li tak zákon.
 5. V případě odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, poskytovatel mu vrátí do 14 dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy veškeré zaplacené peněžní prostředky. Spotřebitel akceptuje a výslovně souhlasí s tím, že mu peněžní prostředky mohou být poskytovatelem vráceny jiným způsobem a prostřednictvím jiného platebního prostředku, než jakým byly spotřebitelem poukázány za účelem zaplacení.
 6. Spotřebitel musí o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy vyrozumět poskytovatele formou písemného oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, jehož vzor nalezne na webových stránkách. Oznámení o rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy doručí spotřebitel na adresu elektronické pošty poskytovatele: blani@srdcezkvasku.cz . Doručením oznámení o rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy poskytovateli dojde automaticky k deaktivaci přístupu uživatele k elektronické knize. V případě využití vzorového formuláře potvrdí poskytovatel bez zbytečného odkladu v textové podobě uživateli jeho přijetí, a to na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v objednávce.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut uživateli dárek, je darovací smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy uživatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a uživatel je povinen spolu se zbožím poskytovateli vrátit i poskytnutý dárek.
 8. Odstoupení od smlouvy – živý kurz pečení – v případě úhrady celé ceny kurzu nebo rezervačního poplatku vám bude vráceno 100% této ceny 30 dní a více před zahájením kurzu. 50% 29-14 dní před zahájením kurzu. 25% 13-7 dní před zahájením kurzu. 0-6 dní před zahájením kurzu – 0% ze zaplacené částky, v tomto případě doporučuji najít si samostatně náhradníka na kurz na vaše místo.

Technické podmínky

 1. Uživatel si je vědom, že pro stažení elektronické knihy je nezbytné vhodně softwarově a hardwarově vybavené zařízení.
 2. Poskytovatel neodpovídá za nemožnost přístupu uživatele k elektronické knize či za nemožnost jejího stažení uživatelem pro nedostatečné hardwarové nebo softwarové vybavení uživatele nebo pro závady internetového spojení či přenosu datové sítě. Poskytovatel neodpovídá za nemožnost stažení elektronické knihy z webových stránek do paměťových zařízení, jejichž využití výrobce či prodejce těchto paměťových zařízení omezil tak, že je upravil pouze pro stahování a uložení elektronických knih od vybraných poskytovatelů. Uživatel je povinen si tuto skutečnost ověřit ještě před započetím objednávky.
 3. Prodávající neodpovídá za škodu, která kupujícímu případně vznikne v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby do zařízení uživatele či v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti webových stránek.
 4. Uživatel není oprávněn jakkoliv zasahovat do technických prostředků, které chrání elektronickou knihu, případně omezují rozsah jejího užití. Uživatel bere na vědomí, že obcházení či narušení technických prostředků dle předchozí věty je zásahem do autorského práva a bude postihováno podle příslušných právních předpisů.
 5. Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní webových stránek jsou chráněny autorským právem.
 6. Uživatel není oprávněn při využívání webového rozhraní webových stránek používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní webových stránek.
 7. Poskytovatel je oprávněn přerušit či dočasně pozastavit či aktualizovat jakoukoliv službu poskytovanou prostřednictvím webových stránek. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá uživateli za jakoukoliv škodu způsobenou dočasnou či trvalou nedostupností webových stránek nebo některé související aplikace.

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak poskytovatel a uživatel sjednávají, že se smluvní vztah řídí českým právem.
 2. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávající v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Uživatel při využívání služeb a webových stránek nesmí maskovat svou IP adresu či jinak utajovat či maskovat svou geografickou polohu.
 5. Pokud se poskytovatel se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: coi.cz, která je příslušná k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy. Podrobné informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou obsaženy v ustanoveních § 20e až § 20y zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, nebo na internetových stránkách www.coi.cz.
 6. Uživatel není ve vztahu k poskytovateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení
  1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Poskytovatel může znění obchodních podmínek jednostranně měnit nebo doplňovat. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na webových stránkách. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na trvání a platnost kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek.